YÖNERGE

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç:

Madde 1- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ( TÜKD ) tüzüğünde yer alan dernek kuruluş amaç ve hedeflerine ulaşılmasında, TÜKD Genel Merkezi ve şubeler arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin ve verimliliğin arttırılmasına, gerekli koordinasyonun sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesidir. Yönetim değişikliklerine rağmen Genel Merkez, Şubeler ve üyeler ile iletişimin sürekliğinin, uyum ve uygulama birlikteliği içinde çalışmalarının sağlanmasıdır.

Dayanak:

Madde 2- Bu yönergenin hazırlanmasında temel dayanak TÜKD tüzüğünün 10. Maddesidir.

Toplantı

Madde 3 – TÜKD Genel Merkezi ile şubeler arasında koordinasyonun ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacı ile, tarihi ve yeri en az 2 ay önce duyurulmak üzere, yılda 2 kez tüm şubelerden şube başkanı, sekreteri, CIR ve sayman üyelerinin katılacağı toplantılar düzenlenir.

Çalışma Şekli

Madde 4- Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) her seçim dönemi başında uygun gördüğü çalışma komisyonları oluşturur. Bu çalışma döneminde aşağıdaki komisyonların oluşturulmasına karar verilmiştir.
Şubeler yaptıkları görev dağılımının ardından her bir yönetim kurulu üyesinin başkanlık edeceği Çalışma Komisyonlarını oluştururlar. Genel Merkez Yönetim Kurulunda oluşturulan
– Burs Komisyonu
– Şube/ Üyelerle İlişkiler Komisyonu
– Sosyal İlişkiler Komisyonu
– İletişim Komisyonu
– Bilim, Eğitim, Sanat Komisyonu
– Dış İlişkiler Komisyonu
– Örgütlenme Komisyonu
– Yasa Takip Komisyonu
– Proje Komisyonu
– Toplantı-Panel Komisyonu
komisyonlarından kendi şubelerince faaliyet gösterebilecek olanları kurarak faaliyete geçirirler. Komisyonlarda en az 1 üye belirlenir. Şube başkanları çalışma komisyonlarının doğal üyesi olarak her türlü faaliyete katılabilirler. Şube komisyon üyeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu komisyonu ile birlikte çalışır. Şubeler toplantısında bu komisyonlar da kendi aralarında toplanarak çalışma programını belirler.

Madde 5 – Genel merkez ve şubeler yıllık çalışma planı hazırlar. Her çalışma döneminde GMYK ortak bir çalışma konusu belirler. Şubeler daha önceki dönemlerden devam eden çalışmalarını yürütmeye devam ederler ve yeni çalışmalarını ortak çalışma konusu doğrultusunda belirlerler. Oluşturulan çalışma planı Genel Merkez Yönetim Kurulu’na iletilir.

Madde 6- Her şube yıllık çalışma planına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1 Haziran IFUW günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme, 5 Aralık Kadın’a Seçme ve Seçilme Hakkı verilişi yıldönümü tarihlerini ortak etkinlik olarak işler.

Madde 7- Şubeler bulundukları illerde bir kadın muhtar ile işbirliği içinde, bir belediyenin desteğini alarak ve bir pilot okul ( ilk, orta veya lise ) birlikte ortak çalışmalar yürütür.

Madde 8- Şubeler yaptıkları etkinlikleri aylık olarak sirküler halinde e posta ile Genel Merkez’e ve üyelerine iletirler. Bu dokümanı web sitelerinde paylaşırlar. E postası olmayan üyeler için posta ile bildirim yapılabilir.

Madde 9- Şube Başkanlarımız önemli günlerde yapacakları toplantı gündemlerinin bir örneğini ve varsa alınan kararları GMYK’na iletir.

Toplantı

Madde 10- Şubeler bulundukları ildeki Kadın Kuruluşları Birliği, Kadın Dernekleri Federasyonu, Denge ve Denetleme Ağı, Kent Konseyi ve “kadın” konulu diğer yerel kuruluşlara üye olur ve toplantılarına katılır. Ayrıca bu gibi kuruluşların toplantılarına Genel Merkez’in yetkilendirmesiyle katılan üyelerimiz toplantı notu ve kararlarını e posta ile GMYK’na bildirir.

Madde 11- IFUW’un çeşitli komisyonlarında görev yapan üyelerimiz katıldıkları toplantıların notlarını ve alınan kararları GMYK ile paylaşır.

Madde 12- Genel Başkan ve GMYK üyeleri şube ziyaretleri yaparlar. Bu ziyaretlerde şube toplantılarına, şubeler tarafından hazırlanan panel, sunum, yemek vb. etkinliklere ve şube çalışmalarını tanıtım amaçlı belediye başkanlığı veya yerel yönetimlere düzenlenecek ziyaretlere katılırlar.

Madde 13- GMYK’nun her ay yapacağı toplantılara teknolojik imkanlar el verdiğince internet üzerinden şube başkanlarının katılımı sağlanır.

Proje Çalışmaları

Madde 14- Şubelerimiz Avrupa Birliği projelerini, paydaş ve ortak oldukları projelerini, yerel olarak yürüttükleri, sonucu beklenen ve sonuçlanan projelerini bu başlıklar altında 6 aylık faaliyet raporunda GMYK’na iletirler.

Madde 15- Şubeler kendi aralarında ortak projeler yürütebilirler.

Mali Destek Alınan Projeler

Madde 16- Dernek tüzüğümüz gereğince genel merkez ve şube faaliyetleriyle ilgili olarak gerek faaliyetler gerekse mali açıdan GMYK’nun doğrudan sorumluluğu bulunmakta ve her türlü dava GMYK’na karşı açılmaktadır.
Bu nedenle şubelerimiz mali destek alınan tüm projeleri, faaliyetleri ve harcamaları hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Projenin kabul görmesi halinde karar GMYK karar defterine işlenir. Kararın bir kopyası şubeye gönderilir.

Madde 17- Dernekler Yönetmeliği 18. ve 19. maddelerde gösterilen proje bildirimlerinin, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek genel merkezinin bulunduğu Valiliğe verilmesi gerekmektedir.

Madde 18- Dernek tüzüğümüzün 13. Maddesi kapsamında şubelerin yaptıkları projelerle ilgili protokol ve proje örneklerini, protokol tarihini izleyen 15 gün içinde Genel Merkez’e bildirir.

Üye Kabul ve Ödül Törenleri

Madde 19- Tüm şubeler kendilerine en yakın illerde yeni şubeler açılması konusunda çalışma yapar.

Madde 20- Şubeler, her yıl yeni üye olanlara toplu halde üye kabul töreni düzenler. TÜKD Yönetim Kurullarınca, yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi, çalışmaların teşvik edilmesi amacı ile

– Bir yönetim döneminde en çok burs veren,

– TÜKD’de 20 yılını dolduran,

– Derneğe katkıda bulunanlara ödül olarak tercihan kitap armağan edilir.

Proje Çalışmaları

Madde 21- TÜKD şubelerinin üye kabulünde Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış matbu formlar esas alınır. Şubelerin vereceği eğitim bursuna başvurular için TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış matbu formlar kullanılır. Yeni üyelerden 4 yıllık üniversite diploma örneği alınır.

Üye Aidatları

Madde 22- Üyeler, TÜKD Tüzüğü’nün 12. Maddesi uyarınca aidatlarını her yıl Aralık ayı sonu itibariyle ödemekle yükümlüdürler.

Şube Ödentileri

Madde 23- Şubeler, TÜKD Tüzüğü’nün 12. Maddesi gereğince Genel Merkez’e ödemeleri gereken;

• Genel Kurul’da belirlenen kişi başına yıllık katkı paylarını,

• IFUW aidatı için belirlenen üye sayısı üzerinden hesaplanacak katkı paylarını her yıl Nisan ayına kadar ödemekle yükümlüdür.

Burs Verme

Madde 24- Bütün şubelerimizin vereceği burslar Ek 1’de yer alan Burs Yönetmeliğine uygun olarak verilir.

Yazışma Şekli

Madde 25- İç ve dış yazışmalarda he sayfada sol üst köşede logomuz, alt bilgi kısmında şube adresi, telefonu, posta kodu, web sitesi bilgileri yer alır.

Madde 26- Şubeler, Genel Merkez tarafından hazırlanan basın bültenini yerel olarak duyurulmasını sağlar.

Yürürlük

Madde 27- Bu yönerge Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- Bu yönerge hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Ekler

1. Burs Yönetmeliği

2. Üye Başvuru Formu

• Giriş formu

• 2 resim

• Nüfus kağıdı

• 4 yıllık diploma fotokopisi

• Yönetim kurulu kararı

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

BURS YÖNERGESİ

Aranacak Koşullar

Madde 1 : Derneğimize burs için başvuru yapacak kız öğrencilerde aranacak

Koşullar :

− En az dört yıllık devlet üniversitelerinde öğrenim görmek veya yeni

kazanmak,

− Öğrenim gördüğü veya kazandığı üniversitenin bulunduğu ildeki

şubemize başvuru yapmak; öğrenci yaşadığı ildeki şubeye başvurmuşsa,

üniversiteyi okuyacağı ilde bulunan şubeye yönlendirilir; ilgili şubenin

bütçesinin uygun olmaması durumunda ilk şube aylık burs ödemelerini

diğer şube hesabına gönderir, öğrenci bursunu bu şubeden alır ve şubenin

öngördüğü etkinliklere katılır. Sorun çıkması durumunda ilk şubeden

destek alınır.

− Ortaöğrenim de başarılı olmak

− Gelir yetersizliği nedeniyle eğitimini sürdürmek için maddi desteğe

ihtiyaç duymak; şube gerek gördüğü durumlarda bu durumu incelemek

üzere öğrencinin çalışan ebeveyn(ler)inin mali durumunu gösteren belge

ilgili kurumdan istenir.

− Tercihen anne ya da babasını kaybetmiş olmak,

− Tüzüğümüzün 2 .maddesinde yer alan profile uygun olmak.

Burs Başvurusu

Madde 2 : Burs başvurusu için öğrenciler, web sayfamızdaki matbu formu tam

ve doğru bilgilerle doldurarak, ilgili şubemize başvururlar.

Burs Verilecek Öğrenci Seçimi

Madde 3 : Her şubenin bir burs komisyonu vardır.

Madde 4 : Başvuru formundaki bilgilere bakılarak önseçim yapılır.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez Elmadağ cad. No 12/1 Şişli- İstanbul / Türkiye

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

Burs alacak öğrenciler ilgili komisyon tarafından iki aşamadan sonra saptanır:

− Başvuru formları incelenir.

− Uygun olanlar mülakata çağrılır.

Madde 5 : Burs başvuruları ilgili komisyon tarafından incelendikten sonra,

sonuçlar en kısa sürede öğrencilere iletilir.

İletişim

Madde 6 : Öğrenci, burs veren ve dernek arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim

kurulması sağlanır. Ancak burs verenin öğrenci ile tanışması zorunlu değildir.

Madde 7 : Burs alan öğrenciye sadece ekonomik yardım değil, sosyal yaşam

bilgileri de kazandırılmaya çalışılmalı, o öğrenciye rol model olunmalıdır.

Madde 8 : Burs alan öğrenci isterse, her türlü sorununu, dernek burs

komisyonundaki yönetim kurulu üyesi ile paylaşabilir.

Madde 9 : Dernek yönetimi, burs verenler ve üyeleri aracılığı ile öğrencilere

staj, mezunlara iş bulma konusunda destek verir.

Burs Veriliş Şekli

Madde 10 : Burslar en az 9 ay süresince verilir. En az aylık burs miktarı; genel

merkez tarafından her yılın Eylül ayında belirlenir ve şubelere bildirilir.

Madde 11 : Burslar ayda bir gün şubenin uygun göreceği bir yerde, şube

yönetim kurulu tarafından ödenir.

Madde 12 : Burs ve etkinlik günlerine öğrencilerin katılımı zorunludur.

Madde 13 : Şubeler burs alan öğrenci sayısını bütçesine göre saptar.

Burs Alma Sürecinde Öğrencilerin Yükümlülükleri

Madde 14: Her ders yılı sonunda üniversiteden alacağı not dökümünü

(transcript) en geç Ekim ayında derneğe teslim etmek.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez Elmadağ cad. No 12/1 Şişli- İstanbul / Türkiye

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

Madde 15 : Dernek yönetimi ile yakın işbirliği içinde olmak. Dernekten gelen

iletilere yanıt vermek.

Madde 16 : Dernek yönetimince geliştirilen sosyal sorumluluk projelerine

katılmak, katkıda ve öneride bulunmak.

Madde 17 : Derneğin düzenlediği ya da sağladığı olanaklardan yararlanmak,

sosyal ve kültürel etkinliklere (gezi , tiyatro, konser, vb.) katılmak.

Bursların Yeniden Değerlendirilmesi

Madde 18 : Burs alan öğrenciler yakından izlenmelidir.

Madde 19 : Aşağıdaki koşullarda verilen burs iptal edilebilir:

– Akademik başarısızlık (yıl kaybı),

− Burs ve etkinlik günlerine mazeret bildirmeden katılmamak,

− Kurallara uymama nedeniyle sözlü ve yazılı olarak uyarılan öğrencinin

durumunda; verilen süre içinde gelişim sağlanamaması,

− Dernek tüzüğümüzün 2. Maddesinde belirtilen profile uygun olmadığının

anlaşılması.